Általános szerződési feltételek

A https://www.butorszerelom.hu/ weboldal Általános Szerződési Feltételei

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák Csonka Balázs E.V. – Bútorszerelőm (Székhely: Magyarország, 1211 Budapest Kossuth Lajos utca 63/A 3/31, adószám: 56568354-1-43) mint Szolgáltató által üzemeltetett https://www.butorszerelom.hu/, a továbbiakban, mint Weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, amennyiben szolgáltatás megrendelője, illetve aktív felhasználója (a továbbiakban Megrendelő) kíván lenni a https://www.butorszerelom.hu/ weboldalnak (a továbbiakban Weboldal), figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Szolgáltató adatai

Név: Csonka Balázs E.V. – Bútorszerelőm (a továbbiakban Szolgáltató)

Székhely: Magyarország, 1211 Budapest Kossuth Lajos utca 63/A 3/31

Adószám: 56568354-1-43

Bankszámlaszám: HU36 10100826-55250900-01005004

Elektronikus elérhetőség: info@butorszerelom.hu

Szerződés nyelve: magyar

 

  1. Általános rendelkezések 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Szabályzat keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

A Szolgáltató az árváltozás és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a Weboldalon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek elfogadásra.

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók Weboldal felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Weboldalt más domain név alá helyezze át.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2021. június 15.

  1. Szolgáltatás megrendelés menete 

A Megrendelés alapján a szerződés tárgya az áruk összeszerelése a Megrendelő által megadott helyen. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha az árut a Megrendelő által megjelölt helyre nem lehetséges felszerelni, rögzíteni, illetve felfüggeszteni (például a felület egyenetlensége vagy a falak nem megfelelő anyaga, minősége miatt). Ezen körülményekből adódó problémák a Megrendelő érdekkörébe tartoznak, illetve a Megrendelő felelősségét képezik.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget, a Megrendelő a termékek vásárlásával kapcsolatos feladatait illetően (elegendő mennyiségű, illetve hiánytalan áru megvétele, illetve az összeszereléshez szükséges valamennyi alkatrész megvásárlása, szerelékek, csövek, beüzemeléshez szükséges további anyagok biztosítása). Az összeszerelés az IKEA, JYSK, MÖBELIX, MÖMAX, XXXLUTZ, PRAKTIKER, OBI termékekre vonatkozik, illetve a kompatibilis, beépíthető, vagy előzőleg használt, de szintén beépíthető és megfelelő állapotú konyhai berendezésekre, de a szerelési tevékenység nem foglalja magába a termékek/ készülékek vagy bármilyen egyéb berendezés és termék átalakítását, javítását (mint pl.: szekrények átalakítását, készülékek javítását vagy beszerelésre alkalmassá tételét). A nem IKEA, JYSK, MÖBELIX, MÖMAX, XXXLUTZ, PRAKTIKER, OBI, illetve a már használt berendezések esetén a Megrendelőnek kell biztosítania a megfelelő műszaki leírást, illetve azt, hogy a berendezés megfelelő higiéniai állapotú legyen (pl.: tiszta, zsírtalan stb.).

  1. Összeszerelés vagy beszerelés

A Megrendelő biztosítja az összeszerelésre váró összeszerelésre alkalmas árukat, kompatibilis berendezéseket, beleértve az összeszereléshez szükséges összes alkatrész megvételét is. Minden alkatrésznek jó minőségű, ép és hiánytalan állapotban kell lennie, és az összeszerelésre egyeztetett időpontban a kijelölt helyen rendelkezésre kell állnia, szerelésre kész állapotban. Az elektromos- és gázkészülékek esetén biztosítani kell, hogy a kialakított hálózat, csatlakozás megfeleljen a szereléskor érvényben lévő valamennyi előírásnak és szabványoknak. A Szolgáltató a beszerelés előtt jogosult ellenőrizni a helyszínt és a kialakított hálózatokat, kiállásokat és amennyiben a körülmények nem felelnek meg az előírásoknak, illetve jelen szerződés feltételeinek, a munkavégzést a Szolgáltató (illetve alvállalkozója) szüneteltetheti, amíg a megfelelő kialakítás nem történik meg. A Szolgáltató jogosult ellenőrizni a nem IKEA, JYSK, MÖBELIX, MÖMAX, XXXLUTZ, PRAKTIKER, OBI, illetve használt berendezések műszaki állapotát, leírását és amennyiben azt nem tartja megfelelőnek, megtagadhatja ezek beszerelését. Az összeszerelés időpontjáig a Megrendelő köteles biztosítani az áruk állandó szobahőmérsékleten és megfelelő nedvességtartalom mellett történő tárolását. A Megrendelő az összeszerelés során mindvégig köteles az összeszerelést végző csapat számára elektromos (230 V-os) csatlakozó aljzathoz, mosdóhoz, mellékhelyiséghez, valamint folyó vízhez való hozzáférést biztosítani. Műszaki okok miatt az összeszerelést legalább 18°C-os hőmérsékleten kell elvégezni. Továbbá a Megrendelő köteles biztosítani az összeszerelési munkákhoz szükséges segítséget és a hulladék vagy szelektált hulladék elhelyezését. Amennyiben a szelektív hulladékkezelés megoldott a Szerelő csapat ennek megfelelően kezeli és dobja ki azt a szerelés helyén. Abban az esetben, ha szelektív hulladékgyűjtő nem elérhető a helyszínen, akkor a Szerelő csapat szelektálva hagyja a szerelés helyszínen a szerelés során keletkezett, kapcsolódó hulladékot. A szerelés során keletkezett hulladék hatályos jogszabályoknak megfelelő hulladéktárolóba történő elhelyezése a Megrendelő kötelezettsége.

Emellett a Megrendelő köteles jelen lenni az összeszerelés során vagy biztosítani felelős képviselőjének jelenlétét (18 éven felüli, a Megrendelő által meghatalmazott személy jelenlétét), aki az összeszerelés során a Megrendelőt képviseli, és aki a szerelési tervekkel tisztában van, továbbá képes jóváhagyni az esetleges változtatásokat.

 

Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet az összeszerelést követően, illetve több napos szerelés esetén a nap végén a részfeladatok elvégzését követően a Megrendelő, illetve a felelős személy köteles aláírni. Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával elismeri a Szolgáltató szerződésszerű és hibátlan teljesítését. Amennyiben a Szolgáltató hibásan teljesít, úgy Megrendelő kérésére a Szolgáltató köteles a hibát a helyszínen, de legkésőbb 5 munkanapon belül kijavítani. Megrendelő jogosult a ki nem javított hibát az átadás-átvételi jegyzőkönyvben feltüntetni.

 

  1. A szerelési munka díja

A Weboldalon megjelenítet szolgáltatások vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A szolgáltatások vételára nem tartalmazza az esetleges kiszállás költségét, és egyéb felmerülő anyagok költségét. A termékek ára Forintban (HUF) kerül feltüntetésre.

  1. Fizetési módok

Ön a következő fizetési módok közül választhat:

– Készpénz fizetés helyszínen

– Bankkártyás és Hitelkártyás fizetés helyszínen

A megrendelésének végösszegét a szolgáltatás teljesítése után kell a helyszínen a Szolgáltató részére megfizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló e-mail alapján minden költséget tartalmaz. Szolgáltató a kifizetett szerelési díjról számlát állít, melyet elektronikus úton megküld a Megrendelő részére.

  1. Megrendelés lemondása, módosítása

Ha a Megrendelő a szolgáltatás elállási jogával, módosításával élni kíván, elállási vagy módosítási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján az info@butorszerelom.hu címre a Szolgáltató részére. A Szolgáltatót 48 órával a szolgáltatás megkezdése előtt köteles értesítenie. Amennyiben a Megrendelő elmulasztja a szerelési időpont előtt értesíteni a Szolgáltatót az elállásról és a Szolgáltató megjelenik a szerelés helyszínén, úgy Megrendelő köteles a Szolgáltató részére a kiszállási díjat megfizetni a helyszínen készpénzben, bankkártyával vagy átutalás útján legfeljebb 3 napos fizetési határidővel.

  1. Panaszkezelés

Az összeszerelési munkával kapcsolatos valamennyi igényt és panaszt, valamint kérdést a Szolgáltatónak kell címezni. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím a következő:

E-mail: info@butorszerelom.hu

Levelezési cím: Magyarország, 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 63/A 3/31.

Telefonszám: +36 20 533 5335

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.

  1. Teljesítés, átadás-átvétel, felelősség

A Szolgáltató a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltató köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Szolgáltató a szerződést felmondhatja vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Szolgáltató köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

A Szolgáltató az összeszerelési szolgáltatás, illetve egyéb szolgáltatás befejezéséről átadás-átvételi jegyzőkönyvet ad át, melyben a Megrendelő vagy Felelős személy aláírásával elismeri a szerelési szolgáltatás befejezését. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv 2 példányban készül (1. példány – Szolgáltató, 2. példány – Megrendelő).

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv Megrendelő által történő aláírása igazolja a szerződésszerű és hibátlan teljesítést. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása nem tagadható meg az összeszerelés olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot, illetve a helyszín adottságai miatt bekövetkező esztétikai hibák miatt.

Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvet – hiba feltüntetése nélkül – nem írja alá, az aláírását megtagadja, azonban az addig összeszerelt terméket birtokba veszi és használja, úgy a Szolgáltató teljesítése – aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv hiányában – a Megrendelő által történt birtokba vétel, illetőleg használatba vétel alapján is megállapítható és Szolgáltatót megilleti az elvégzett szerelési munka után a szerelési díj.

A Szolgáltató a Megrendelő szerelési helyszínén a Szolgáltató által elvégzett szerelési szolgáltatásról fényképeket készít, mely a szerelési munka teljesítését és a teljesítés minőségét szavatolja, más célra a képeket a Szolgáltató nem használja fel a Megrendelő beleegyezése nélkül.

A Szolgáltató nem felel a bekövetkezett vagy bekövetkező hibáért, kárért, ha a Megrendelő vagy hozzátartozója, ismerőse, képviselője vagy egyéb a Szolgáltatón kívüli személy a szerelésben önszántából szerel, módosít (szétbont). Ebben az esetben Szolgáltató jogosult a szerelési szerződést felmondani és Megrendelő köteles a felmondásig elvégzett szerelési munka díjának Szolgáltató részére történő megfizetésére a helyszínen készpénzben, bankkártyával vagy átutalás útján legfeljebb 3 napos fizetési határidővel.

Az esztétikai hibák (fal, padló, fali burkolat egyenetlenségből, vízszint, derékszög problémákból eredő esztétikai hibák) javítására, – amennyiben azok javítása lehetséges -, a Szolgáltató a legköltség-hatékonyabb megoldást javasolja a megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató költség-hatékony javaslatát nem fogadja el, vagy az esztétikai hiba javítása a helyszín adott körülményei miatt nem kivitelezhető és ezt a Megrendelő nem fogadja el, úgy a Szolgáltató jogosult a szerelési szerződést felmondani és Megrendelő köteles a felmondásig elvégzett szerelési munka díjának Szolgáltató részére történő megfizetésére a helyszínen készpénzben, bankkártyával vagy átutalás útján legfeljebb 3 napos fizetési határidővel.

A Szolgáltató kizárólag a lapvágás, illetve szerelés hibájából eredő, termékben bekövetkezett kárért vállal felelősséget, melynek során Szolgáltató megtéríti a Szolgáltató által elfogadott, számlával igazolt kár összegét a Megrendelő részére. A Szolgáltató jogosult az általa a Megrendelőnek fizetendő kár összegét beszámítani a Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben fennálló szolgáltatási díj tartozásába. A Szolgáltató kizárólag a szerelési szolgáltatási díj összegéig vállal felelősséget, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerelési helyszínen a fal, padló, fali burkolat egyenetlensége, vízszint, illetve derékszög problémák miatt a termékben, illetve a szerelés helyszínében bekövetkező esztétikai hibák miatt. Amennyiben a Megrendelő új, helyettesítő bútort, munkalapot, takarólapot vásárol az esztétikai hiba kijavítása céljából, úgy a Szolgáltatót nem terheli anyagi felelősség az újonnan vásárolt bútor, munkalap, takarólap tekintetében és Megrendelő köteles az elvégzett szerelési munka díjának Szolgáltató részére történő megfizetésére a helyszínen készpénzben, bankkártyával vagy átutalás útján legfeljebb 3 napos fizetési határidővel. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a közvetett és következményes károkért, illetve elmaradt haszonért, kiesett jövedelemért.

Szolgáltatót a szerelési szolgáltatás befejezése után anyagi és garanciális felelősség nem terheli.

Budapest, 2021. június 15.